Na přelomu let 2011/20121 se v  České republice uskutečnil mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Výzkum koordinovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a v ČR byl jeho realizací pověřen nejprve Ústav pro informace ve vzdělávání a později Dům zahraniční spolupráce. Jeho realizace byla hrazena z projektu OPVK Kompetence II2 . Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními poznatky z výzkumu. Publikace je členěna do dvou částí.

První část, kterou zpracovali editoři této publikace, představuje českým čtenářům hlavní výsledky mezinárodního srovnání tak, jak jsou uvedeny v  mezinárodní publikaci prvních výsledků OECD Skills Outlook 2013. Firts results from the Survey of Adult Skills, a uvádí některé detailnější deskriptivní informace o výsledcích české populace. Druhá část sestávající z autorských kapitol poskytuje podrobněj- ší pohled na souvislosti mezi kompetencemi a vybranými faktory v národním kontextu. První kapitola seznamuje čtenáře s  kontextem výzkumu a informuje o použité metodologii a implementaci výzkumu v České republice.

Druhá kapitola podrobně popisuje koncept měřených oblastí a představuje celkové výsledky zúčastněných zemí v  těchto oblastech. Přílohou této kapitoly, kterou zpracovala Lucie Kelblová, je porovnání výsledků v jednotlivých krajích. Třetí kapitola přináší podrobnější pohled na výsledky ve vztahu k sociodemografickým charakteristikám respondentů. Čtvrtá kapitola ukazuje souvislosti mezi kompetencemi a postavením na pracovním trhu. Pátá kapitola se zabývá kompetencemi ve vztahu k dalším aspektům dospělého života. Šestá a poslední kapitola první části ukazuje trendy v kompetencích dospělých prostřednictvím srovnání s výsledky výzkumu kompetencí 1 Projekt byl zahájen na počátku roku 2009. Celý výzkum od zahájení přípravných prací až po zveřejnění prvních výsledků trval 5 let. Sběr dat probíhal od října 2011 do dubna 2012. 2 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. dospělých IALS, který byl realizován v roce 1998, a dává vý- sledky výzkumů v dospělé populaci do souvislosti s výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů v žákovské populaci. Druhá část publikace obsahuje pět analytických kapitol, které se podrobně zabývají souvislostmi mezi kompetencemi a vybranými dalšími faktory u českých respondentů. Poznatky uváděné v této části jsou založeny na autorských analýzách českých dat, zde uváděné závěry tedy nemají na  rozdíl od  závěrů uváděných v  první části publikace oporu v mezinárodních analýzách. Interpretace získaných poznatků je založena na expertním pohledu autorů jednotlivých kapitol.

Další informace a  technickou dokumentaci k  výzkumu nalezne čtenář na  webových stránkách www.piaac.czhttp://www.oecd.org/site/piaac/.