Deze bijdrage geeft een overzicht van de recente veranderingen in de banenstructuur in België,haar oorzaken en m ogelijke gevolgen voor de inkom ensongelijkheid.Er is een polarisatie van de banenstructuur:de tewerkstellingsaandelen van de gem iddeld betaalde banen in de industrie en kantoorbanen verdwijnen ten gunste van zowelhoogbetaalde professionele banen als laagbetaalde dienstenbanen.Op de korte term ijn neem t de gem iddelde baankwaliteit toe, m aar tegelijk ook de variatie in baankwaliteit en daarm ee de ongelijkheid.We verklaren het fenom een polarisatie aan de hand van arbeidsvraag gerelateerde oorzaken, nam elijk technologische verandering en globalisering.Ten slotte argum enteren we hoe deze verschuivingen in de banenstructuur zich over de langere term ijn kunnen vertalen naar veranderingen in de verloningsstructuur.